แล้วจะคุยกับใครดีนะ ?

อูก้าขอตอบสั้นๆว่า เอาที่เราสะดวก ใกล้เราที่สุด เดินทางสะดวก ราคาสบายใจ ก็ไปตรงนั้นแหละ แต่ถ้าสงสัยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางจิตเวช แล้วมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่นปวดหัว นอนไม่หลับเป็นเวลานาน การเริ่มต้นที่จิตแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆ อูก้าจะพาไปรู้จักลักษณะเด่นของจิตแพทย์และนักจิตวิทยาด้านต่างๆกัน ไปดูกันเลย..

จิตแพทย์ทั่วไป จะเน้นดูแล รักษาโรคทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งมีผลมาจากจิตใจ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั่วไปได้ สามารถวินิจฉัยโรคทางจิตใจ และจ่ายยารักษาได้ตามอาการที่เกิดขึ้น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จะเน้นดูแลเด็กจนถึงวัยรุ่น ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านพัฒนาการทางด้านจิตใจพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และการเลี้ยงดู เพื่อให้การบำบัดรักษา และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

นักจิตวิทยาการปรึกษา ก็ตามชื่อเป้ะๆเลย นักจิตวิทยาการปรึกษาจะใช้การพูดคุย การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเป็นหลัก เพื่อบรรเทาความเครียด ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจของผู้รับบริการ สถานที่ทำงานก็หลากหลาย บางคนเปิดศูนย์บริการการปรึกษาส่วนตัว บางคนทำงานในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน หรือในบริษัท (นักจิตวิทยาที่อยู่ในAppของเราส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะ)

นักจิตวิทยาพัฒนาการ จะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในมนุษย์ในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนวัยชรา ดังนั้นการทำงานก็จะไปได้กว้าง สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเน้นทำงานกับเด็ก ไม่ว่าจะโรงพยาบาล คลินิก สถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็ก เช่น การกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็ก การแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กแต่ละวัยอย่างเหมาะสม เป็นต้น

นักจิตวิทยาคลินิก จะทำงานใกล้ชิดกับจิตแพทย์ที่สุด มุ่งเน้นการวินิจฉัยโรคผ่านพูดคุยและการทำแบบทดสอบว่าบุคคลนั้นมีความผิดปกติหรือไม่ สายงานนี้จะมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ได้กว้างขวางเหมือนสายงานอื่น มีตำแหน่งงานรองรับชัดเจน ส่วนใหญ่ทำงานในโรงพยาบาล หรือคลินิก

นักจิตวิทยาสังคม ศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตัวเรา สามารถทำงานได้หลากหลายมาก เช่นทำวิจัย การตลาด โฆษณา หรือ นักจิตวิทยาประจำศาล ทำงานร่วมกับตำรวจ เป็นต้น

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จะศึกษาจิตวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของการทำงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร ส่วนใหญ่ทำงานอยู่แผนกHRตามองค์กรต่างๆ ทำหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรม พัฒนาทักษะ และส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน