“ศิลปะช่วยให้เราได้สะท้อนความรู้สึก และค้นหา ทดลอง สร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวบุคคลนั้นๆ”